Çocuk Diyaliz Ünitesi

Ünite Hakkında

DİYALİZ ÜNİTEMİZ

Hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak iki bölümden oluşmaktadır.

HEMODİYALİZ

Akut ve kronik böbrek yetmezliği olan hastaların yaşamlarını devam ettirebilmesi için hemodiyaliz tedavisinin belirlenen standartlar ölçüsünde yapılması ve bu amaçla hastalara randevu verilerek gerekli kayıtlarının tutulması, tedavilerinin sağlanması. 

Hemodializ: Hastadan alınan kanın bir membran aracılığı ve bir makine yardımı ile sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesidir.

Hemodializ Ünitesi: Hemodializ hizmetinin verildiği yerdir

DİYALİZ BİRİMİ YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI VE GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI

Hemodializ Uzman Hekimi: Sağlık Bakanlığı hemodializ yönetmeliğindeki şartlara haiz, nefroloji uzmanı veya 3 ay hemodializ eğitimi aldıktan sonra hemodializ sertifikası almış olan uzman hekimdir. 18 yaşından küçük diyaliz hastalarının uzman değerlendirmesini çocuk nefroloji uzmanı veya sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yapar

Hemodializ Sorumlu Hekimi: 6 aylık hemodializ eğitimi devresi sonunda sınav ile başarılı görülüp bakanlıkça hemodializ sertifikası verilen hekimlerdir.

Hemodiyaliz Teknikeri: Meslek eğitimi üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Diyaliz” programından mezun olmuş teknikerlerdir.

 Hemodializ Hemşiresi: En az sağlık meslek lisesi mezunu olup 3 ay hemodializ hemşireliği eğitimi alarak sınavla hemodializ sertifikası almaya hak kazanmış hemşirelerdir.

Hemodializ Teknisyeni: En az teknik lise mezunu olup üzerine hemodializ teknisyenliği eğitimi almış ve hemodializ ünitesinde çalışan teknisyenlerdir.

Hemodializ Sekreteri: Hemodializ ünitesinde görevli sekreterya hizmetlerini yürüten kişilerdir.

HEMODİALİZ İŞLEYİŞİ:

Hemodializ ünitesinde verilen hizmet bu konuda eğitim almış yetkin personel tarafından, haftanın 6 günü (Pazartesi-Cumartesi arası) 08:00-17:00 saatleri arasında yapılır.

Hasta hemodiyalize kabul edilmeden önce varsa raporları, yoksa tetkikleri ve enfeksiyon durumunu belirten “HBS Ag, Anti HCV, Anti HIV” sonuçları hemodiyaliz hekimi tarafından incelenerek hemodiyaliz cihazı ve haftalık seans sayıları belirlenerek hemodiyaliz programına alınır.

Başka bir merkeze gidecek hastanın talebi olur ise, “hasta transfer formu (Epikriz)”, hekimi tarafından düzenlenir ve hastaya verilir. 

Hemodiyaliz programına alınan her hasta için dosya açılır, hasta hekimi tarafından hazırlanır, muayene ve müşahede formuna işlenir, hastanın tetkikleri “hemodiyaliz yönetmeliği”ne uygun olarak belli aralıklarla yaptırılır ve bunlar “laboratuar takip formu”na hekimi tarafından kayıt edilir. Sonuçlar uzman tabip tarafından kontrol edilerek hastanın tedavi protokolü düzenlenir.

Hemodiyaliz teknisyeni hastalar hemodiyalize alınmadan önce su arıtma sisteminin günlük bakımını ve hemodiyaliz cihazlarının hemodiyaliz seansına hazırlığını yapar.

Hasta hemodiyaliz seansına başlarken her seans başında hastanın hemşiresi kilosunu tartar, vital bulgularını alır ve hastanın “hasta gözlem formu”na kaydeder. Bu bulgular ve hekim order’ı ile tedaviye başlanır.

Tedaviye alınan hasta hekimin belirleyeceği kadar süre ile hemodiyaliz makinesine bağlı kalır. Bu süre içerisinde saat başı tansiyon takibi yapılır ve “hasta gözlem formu”na kaydı yapılır.

Hemodiyaliz tabibi her seansta hastanın durumunu değerlendirir ve tedavisinde bir değişiklik olacaksa aylık hasta takip formuna yazarak onaylar.

Hemodiyaliz seansı sonunda hastanın order’ında belirlenmiş tedavisi varsa uygulanır, uygulanan tedaviler “hasta gözlem çizelgesi”nin ön yüzüne, kullanılan malzeme ve ilaçlar ise arka yüzüne kayıt edilir.

Hemodiyaliz cihazlarında çıkan arızalara ilk müdahaleyi hemodiyaliz teknisyeni yapar. Sorunu çözemediği durumlarda ilgili firmaya haber verir, kendi denetiminde tamirini yaptırır. Arızalar “arıza formu”na, bakım-onarım ve parça değişimi her cihaza ait “cihaz sicil formuna teknisyen tarafından kayıt edilir. Hemodiyalizde kullanılan ve su arıtma sistemi tarafından üretilen saf suyun kontrollerini hemodiyaliz teknisyeni hemodiyaliz yönetmeliği’nde belirtilen periyotlara uygun olarak yaptırarak analiz sonuçlarını dosyalar.

Hemodiyaliz cihazları ve su arıtma sisteminde kullanılan sarf malzemeleri (hipoklorit, tablet tuz, sitrik asit, vs.) hemodiyaliz teknisyeni tarafından takip edilir ve sorumlu uzmana danışılarak temin edilir.

PERİTON DİYALİZİ

Periton diyalizi merkezimizde:

Diyaliz uygulama odası

Hasta eğitim odası 

Müdahale ve kan alma odası

Depo

Hemşire odası bölümlerinden oluşur.

PERİTON DİYALİZİ HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve hastane yönetimi  tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar ve uyulmasını sağlar.

Tüm  uygulamalarını  etik  kurallar  ve  hastane  idaresinin  belirlediği  kalite  programları doğrultusunda yapar.

Hemşirelik  uygulamalarının  yerine  getirilebilmesi  için  gerekli  araç,  gereç  ve  malzeme isteminde hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne ve başhekimliğe görüş bildirir.

Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı  ile hizmet  içi eğitim programı hazırlar veya katılır.

Son  dönem  böbrek yetmezliğindeki  hasta  ve  ailesine  Kronik  Böbrek  Yetmezliğinin(KBY) Tedavi seçenekleri, diyet, ilaç kullanımı, yaşam kalitesi vb. konularda eğitim ve danışmanlık yapar, psikolojik destek sağlar.

Kronik  Böbrek  Yetmezliği  tanısı  alıp  renal  replasman  tedavisine  ihtiyacı  olan  ve  Periton Diyalizi  (PD)  yapılmasına  karar  verilen,  kronik  böbrek  yetmezlikli  hastalara,  hasta  ve  ailesinin katılımıyla birlikte hasta bakımı verir. Periton Diyalizi  (PD)   uygulanması düşünülen hastayı PD yapabilirlik yönünden değerlendirir.

PD kateteri uygulanmak üzere hastaya kateter implantasyonu için gerekli hazırlıkları yapar ve kateter implantasyonun da aktif görev alır.

Kateter implantasyonu yapılan hastaya hekim istemine göre lavaj ve pansuman yapar.

Hastanın PD takip dosyasını hazırlayarak gerekli kayıtları tutar.

PD hemşiresi iyi bir hasta eğitim planı yapar ve eğitimini tamamladıktan sonra,  ilk PD uygulamasını hastanede başlatır.

Evde hasta bakımının devamının sağlar:  Bakımın sağlanması ve sürdürülmesi için multi disipline ekip,  hasta ve ailesi ile iletişim sağlar.  Enfeksiyon kontrolü ve komplikasyonların tanınması ve tedavisi için gerekli bilgilendirmelerde bulunur.

Hastanın durumuna göre randevu sistemini oluşturur. .

Rutin hastane kontrolleri sırasında hastanın klinik kontrolünü ve değerlendirmesini yapar.

Hastanın tansiyonu, vücut ağırlığı, ödemin olup olmadığı, ultrafiltrasyon miktarı, idrar çıkışı varsa 24 saatlik idrar miktarı,  kateter çıkış yeri,    periton diyaliz sıvısı değerlendirilir. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir,  işlem sırasında destek olur,  işlem sonrası izler ve kaydeder. İstenen tetkikler için diyaliz numuneleri alır.

Hemşirelik süreci hasta takip formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım ve gereksinimlerini planlar,  uygular,  sonuçlarını değerlendirir,  gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

Hastanın klinik değerlendirilmesi ve laboratuar sonuçlarına göre tedavideki ve diyetteki değişiklikler ve dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilir.

Ev ziyaretlerinin planlar ve uygular. Randevu alınan gün hastanın evine gider. Diyaliz odası ve  değişimi  gözlemler.  Hastanın beslenme ve hijyen alışkanlığını gözler,  gerektiğinde düzenlemeler veya uyarılarda bulunur. Bu ziyaretlerin programlanması ve uygulanması sırasındaki ihtiyaçlar ve eğitim planlaması ünite tarafından planlanır.

Hastanın PD  tedavisi  ile  ilgili  testleri, PET- KT/V ve Kreatinin Klerensi Testlerini yapar ve nefrologla birlikte değerlendirir.

Peritonit vb enfeksiyonlarda hekimin istemi doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi yapar.

Nefroloji  hemşireliğindeki  gelişmeleri  takip  eder  ve  araştırmalar  yapar.PD  ile  ilgili  yayın hazırlar. Profesyonel organizasyonlara katılır Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

İlaçları  ve  periton  diyaliz  solüsyonlarını  güvenli  şekilde  temin  eder,  uygun  koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.

Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı hazırlar veya katılır. Hastalar  için  eğitim  programları oluşturur  ve  uygular. Sürekli  eğitim ve  hizmet  içi eğitim programlarının oluşturulması çalışmalarında bulunur, katılımı sağlar.

İstenilen kayıt ve istatistikleri toplar. Periton diyalizi merkezi aylık çalışma formu ve diyaliz merkezleri  bilgi  formundaki  bilgileri  yazılı  veya  elektronik  ortamda  bakanlığa  bildirmek zorundadır.

Hastaların  öneri  istek  ve  şikâyetlerini  dinler  ve  ekiple  birlikte  değerlendirir. Hastalar  için eğitim programları oluşturur ve uygular.

Kullanılan malzemelerin (ilaç, sarf v.b ) stok ve miadı takibini yapar, acil arabasını düzenler, malzeme teminini sağlar.

Periton diyaliziyle ilgili araştırmaları planlar ve bilimsel toplantılara katılır.

Hastanın kendi kendine yetmesi ve bakımını destekler. Hasta  ilk defa üniteye geliyorsa PD ekibi ile tanıştırır, periton diyalizi ünitesinin işleyişi hakkında bilgi verir.

Hekim istemiyle hastalara demir içerikli preparatlar ve kalsitrol uygular.

 

20 Nisan 2022