Tıbbi Konsey
13 Haziran 2023

Tıbbi Konsey Nedir?

Tıbbi konseylerde hastanemizde tanısı konan ve tedavisi planlanan hastalar incelenip tartışılır,  tetkik ve tedavi yönergeleri üzerinde ilgili diğer branşlar ile fikir paylaşımında bulunulur.

Tıbbi Konsey: Belirli bir hasta grubunun tanı ve tedavi sürecinde gereksinim duyulan işbirliğini sağlamak üzere ilgili anabilim/bilim dalı temsilcilerinden oluşan, hasta ile ilgili bilgilenme, tartışma ve karar verme süreçlerinin yaşandığı, periyodik olarak ayda en az 1 (bir) kez toplanan kurulu ifade eder.

Tıbbi konseyler, Anabilim/Bilim Dallarından konuyla ilgili öğretim üyelerinden birinin veya birkaçının kendi anabilim dallarının akademik kurullarının kararı ve onayıyla kurulur.

Her tıbbi konsey aldığı kararları konsey defterine veya Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan HBYS otomasyon programına kaydetmekle yükümlüdür.

Tıbbi Konseylerin Çalışma İlkeleri:

-Hastanın tedavisini gerçekleştirmekten sorumlu olan Anabilim/Bilim Dalı temsilcilerinden biri, tartışılmasını istediği olgu veya olguları tıbbi konseye sunar. Konsey toplantı gündemini oluşturan konuları görüşür ve karara bağlar.

-Konsey verdiği kararlarda tıbben ve hukuken sorumludur.

-Konsey kararı oluşabilmesi için biri diğer branştan olmak kaydıyla en az üç konsey üyesinin onayı gereklidir.

-İkiden fazla branş dahil olan konseylerde karar oluşabilmesi için her branştan en az bir konsey üyesinin onayı gereklidir.

-Olumsuz görüş veren konsey üyesi gerekçesini karar defterinde açıklar ve alternatif çözümü sunar.

-Her tıbbi konseyde, tartışılan olgulara ilişkin verilerin ve alınan kararların yer aldığı kayıtlar (kâğıt veya elektronik ortamda) tutulur.

Hastanemiz bünyesinde hizmet veren tıbbi konseyler:

1- NEFROLOJİ-CERRAHİ-ÜROLOJİ KONSEYİ

2- NÖRORADYOLOJİ KONSEYİ