T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doç. Dr. Timur MEŞE

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

fotograf_yok.jpg

ÖZGEÇMİŞ

Doğum  Yeri/Tarihi: Bursa - 05 ŞUBAT 1962

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

TIP FAKÜLTESİ

EGE  ÜNİVERSİTESİ

1984

Y. Lisans

TIP FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

1986

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 ÇOCUK SAĞ. VE HAST.    UZMANLIK EĞİTİMİ

 ÇOCUK KARDİYOLOJİ YAN DAL UZMANLIĞI

DR. BEHÇET UZ EAH

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1992

1998

Doc.

 ÇOCUK KARDİYOLOJİ

DR. BEHÇET UZ EAH

2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

1.     Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi.

Çocukluk çağı sol ventrikül hipertrofilerinin saptanmasında elektrokardiyografik ve ekokardiyografik bulguların değerlendirilmesi.

Yöneten Şef. Dr. Şükrü Cangar

2.     Çocuk Kardiyoloji Uzmanlık Tezi.

Doğumsal kalp hastalıklarında operasyon sonrası izlemde Holter monitörizasyon,  Sinyal ortalama elektrokardiyografi (Geç ventrikül potansiyelleri, Kalp hızı değişimi).

Yöneten Prof. Dr. Adnan Akçoral

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

 Türkoğlu MSO  K. Maraş 

1986-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Sağ ve Hast

1998-1992

Uz. Dr.

 Tunceli Devlet Hastanesi

1992-1993

Baş Asistan

 Dr. Behçet Uz EAH

1993-1995

Yan Dal Uz. Öğr.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji

1995-1998

Yan Dal Uz.Dr.

 Dr. Behçet Uz EAH

1998-2003

Kli.Şef Yard.

 Dr. Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Sağlığı ve Hast.

2003-2005

Kli.Şef Yard.

 Dr. Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Kardiyoloji

2005-2011

Eğitim Görevlisi

 Dr. Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Kardiyoloji

2011-2012

Eğitim Sorum.

 Dr. Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Kardiyoloji

2012-


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

YIL

ASİSTAN ADI SOYADI

TEZ KONUSU

2007

DR.LEVENT USLU

CRIBB LL skorlama sisteminin mortalite ve morbidite öngörüsü

2012

DR.HAVVA YAZICI

Konjenitel kalp hastalığı tanılı ve girişim uygulanmış olan çocuklarda hayat kalitesi

2012

DR.SEVDA ÇAM

Fetal ekokardiyografinin konjenitalkalp hastalıklarını saptamadaki etkinliği

2013

DR.ÖMERHAN BAŞPINAR

Vazovagal senkoplu hastaların orta dönem izlemi

2013

DR.BANU İNCE DEMİRPENÇE

Pregestasyonel ve gestasyoneldiyabetes mellituslu anne bebeklerinde postnatal komplikasyonların ve konjenital kalp hastalıklarının retrospektif değerlendirilmesi

2013

DR.HÜLYA KANGAL

Mitral kapak prolapsuslu çocuklarda kalp hızı değişkenlipi ve dalga dispersiyonu

2014

UZM.DR. ÖNDER DOKSÖZ

Tamir edilmiş fallot tetralojili hastalarda 24-saat holter elektrokardiyografide mikrovolt t-dalga değişim testinin değerlendirilmesi

2014

DR.ÖZLEM SANDAL

Sol ventrikül çıkış yolu darlığı ve aort koarktasyonu olan olgularda aritmi belirteçleri

2014

DR. HANDE TURAN

Gestayonel sigara maruziyeti olan yenidoğanlarda kan basıncı, kan lipig düzeyleri ve karotis arter intima media kalınlığının kontrollü olarak değerlendirilmesi

2014

DR.HAKKI URAL

Komplet atriyoventriküler septal defekt onarımı yapılmış çocuk hastalarda konvansiyonel ve longitudinal miyokardiyal fonksiyonların değerlendirilmesi

2014

DR. DUYGU TOK

Katater anjiyografi ile izlem staratejileri belirlenmiş izole ventriküler septal defektli olguların orta dönem sonuçları

2014

DR. KADİR MUTLU

Hafif preeklamptik gebe yenidoğanlarının post natal 24-48 saat içinde kardiyak fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi

2015

DR. AYŞE PAKEL AYGÜN

Yenidoğanlarda tanısal ve girişimsel katerizasyon sonuçları

2015

DR. NAGEHAN KATİPOĞLU

Balon valvuloplasti uygulanmış izole pulmoner kapak darlığı olan olguların sağ ventrikül fonksiyonlarının iki boyutlu, pw doppler ve doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

2015

DR.ERHAN KILIÇOĞLU

Akciğer enfeksiyonu nedeni ile kardiyoloji servisine

yatırılan konjenital kalp hastalıklı çocukların değerlendirilmesi

Projelerde Yaptığı Görevler :

      Uluslararası Çok Merkezli çalışma

      Bayer Healthcare AG”nin destekleyicisi ve “INC Research Klinik Araştırma Ltd. Şti.”in destekleyicinin yasal temsilcisi olduğu “6 - 18 yaş arası (18 yaşından küçük) Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) hastası çocuklarda riosiguatın güvenliliğinin, tolerabilitesinin ve farmakokinetiğinin değerlendirildiği açık etiketli bireysel doz titrasyonlu çalışma” başlıklı ve “BAY 63-2521/15681” protokol numaralı klinik araştırma Çalışma Koordinatörü.

İdari Görevler :

Dr. Behçet Uz EAH Çocuk Kardiyoloji Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu  2012-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

AEPC Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Derneği

Türk Milli Pediatri Derneği

Ödüller :

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sözel sunum ikincilik ödülü.