T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Tanıtımı

Güncelleme Tarihi: 12/02/2018

HASTANEMİZ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz Kalite Yönetim Biriminde Kalite Direktörü olarak  Nurcan Doğan Yalçın,Kalite Yönetim Birim Çalışanı Semiha Çetin ve Kalite Yönetim Birim Sekreteri olarak Sevil Uysal görev yapmaktadır.Kalite Yönetim Birimi,idari Bina (İ Blok )2.katta yer almaktadır.Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

o Öz değerlendirmeleri yönetir.

o Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları

(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta

ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanır.

o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kurumsal Amaç Ve Hedeflere Yönelik Çalışmalar:

Hastanemizde mevcut olan klinikler,laboratuarlar,poliklinikler ve idari birimler  yıllık olarak hedeflerini belirler ve 6 ay sonra geri bildirimle ne aşamada olduğu tespit edilir.Yıl sonunda belirlenen hedeflerin sonuçları tespit edilir ve birimlerin hedeflerinin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği,ne kadarının devam ettiği kalite yönetim birimi tarafından analiz edilir ve sonuçlar çalışanlara duyurulur. 

Örnek Hedef Tablosu :

klt1.jpg

Öz Değerlendirme Çalışmaları:

Hastanemizde yılda 2 defa öz değerlendirme yapılır.Bu öz değerlendirme süreçleri önceden planlanır.Öz değerlendirmeyi yapacak olan ekip kalite birimi tarafından önceden tespit edilir  Öz değerlendirme takvimi hazırlanır ve bu takvim tüm bölümlere duyurulur.Öz değerlendirmede tüm SKS standartları yer alır.Hastanemizde 82 birime öz değerlendirmeye gidilmekte uygunsuzluk durumunda Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) başlatılmaktadır.

Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF)ler kalite birimi tarafından yürütülmekte  mevcut sorun düzelmişse DÖF’ün etkinliği değerlendirildikten sonra kapatılmaktadır.Sorun devam ediyorsa ek süre verilir ve  DÖF tarihi uzatılarak sorunun devam etme nedenleri araştırılır.

Öz değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçları yönetime ve  tüm çalışanlara duyurulur.

Hastanemizde Öz Değerlendirme Çalışma Örnekleri:

klt2.jpg klt3.jpg

klt4.jpg klt5.jpg

Güvenlik Raporlama Sistemine İlişkin Çalışmalar:

Hastanemizde  Güvenlik Raporlama Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her  türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar ) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmaktadır. Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmaktadır. Sisteme yapılan bildirimler sadece  kalite yönetim birimi direktörü tarafından görülmekte olup gizlilik sürecinde yürütülmektedir.Bu bildirimler   değerlendirilip  olay bazında kök neden analizi yapılır. Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri haftada bir kez tekrarlanıp raporlanır ve değerlendirilir.Bildirimler hastanemizde mevcut olan komitelerden  hangi komiteyi ilgilendiriyorsa o komitede görüşülür ve gerekli önlemler alınıp ,gerekiyorsa düzenlemeler planlanır.Ayrıca ilgili idari birim amirine olay anominleştirilerek anlatılıp gerekli düzenlemeler yapılır. Tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici-faaliyetler gerçekleştirilip çalışanlara bilgi verilir.

klt6.jpg

Risk Yönetimi Çalışmaları:

Hastanemizdeki mevcut  riskler  dış hizmet alımıyla gelen iş yeri uzmanı tarafından  belirlenmiş olup bu risklere yönelik gerekli çalışmalar yapılmakta ve planlanmaktadır. Hastanemiz iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi tarafından riskler takip edilmekte,bu risklere yönelik düzeltici-önleyici-faaliyetler başlatılmakta ve kök neden analizi yapılmaktadır. Risk analizleri düzenli aralıklarla veya gerektiğinde  güncellenmektedir.

Risk Değerlendirme Formu Örneği:

klt7.jpg

Hasta Ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar:

Hastanemizde ayaktan ve yatan hastalarda aylık olarak memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik anketler 6 ayda bir tekrarlanır..Anketler Sağlık Bakanlığı  tarafından verilen soruları içerir.Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve yorumlanır. Olumsuz olan sonuçlarda iyileştirme çalışmaları planlanır. Anket sonuçları yönetim ekibi tarafında değerlendirilip sonuçlar tüm hastaneye ilan edilir,duyurulur.

Çalışanlara Yönelik Anket Uygulamaları :

klt8.jpg

Anket sonuçlarının yönetim ve çalışana duyurulması: 

klt9.jpg

SKS Çerçevesinde Dokümanların Yönetimi :

Hastanemizde kullanılan tüm dokümanlara kod verilir. Tüm çalışanlar, dökümanlara hastanemiz intranet sistemi üzerinden  ortak ağ ile ulaşmaktadır.Sistemde formlar,talimatlar,rehberler,rıza belgeleri,listeler,dış kaynaklı formlar,yardımcı dökümanlar yer alır.Ayrıca çalışanlara yönelik duyurular yer almaktadır.

Hastanemizde tüm panolara asılan dökümanlar belirli bir kontrol ve düzen çerçevesinde asılmaktadır. Dokümanların kontrolü, Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.

klt10.jpg

Kalite Göstergelerine Yönelik Süreçler:

Hastanemizde 83 adet göstergenin takibi yapılmaktadır.Her birim takip ettiği gösterge için yıllık hedef belirler ve  3’er  aylık dönemlerde ne aşamada olduğunu görür.Sonuçlar Kalite Yönetim Birimi tarafından takip edilir. Kalite Yönetim Birimi gösterge sonuçlarını değerlendirir,yorumlar,analiz eder, sonuçları yönetime sunar. Hedefin altında kalan göstergeler için iyileştirme çalışmaları başlar. Gösterge sonuçları daha sonra tüm çalışanlara duyurulur.

HBYS Üzerinde Gösterge Raporları:

klt11.jpg

SKS Çerçevesinde Belirlenen Komiteler:

Hastanemizde SKS standartları gereği bulunan komiteler şunlardır:

 •   Hasta Güvenliği Komitesi
 •   Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi 
 •   Eğitim Komitesi
 •   Tesis Güvenliği Komitesi 

Her komite başkanı ilgili başhekim yardımcısıdır.Diğer üyeler; ilgili birim-bölüm sorumluları, kalite yönetim birimi direktörüdür.Ayrıca hastanemizde bulunan ekipler vardır.

 • Acil Durum Ve Afet Yönetim Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Nutrisyon Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
 • Atık Yönetim Ekibi
 •  Öneri Şikayet Değerlendirme Kurulu   

Hasta Güvenliği Komitesi:

Hastane yönetimince oluşturulan komite,hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürür.Komite başkanı ilgili başhekim yardımcısıdır.Komite 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez toplanır.Bunun haricinde gereken durumlarda tekrar toplantı planlanır.Komite hasta için sorun olabilecek her türlü konu hakkında çözüm bulmak,sorun olabilecek olaylarla ilgili olarak gerekli önlemleri almak ,yaşanmış olaylarda tekrar olmaması için gereken tedbirleri almak komitenin başlıca görev alanları içinde yer alır.

Öz Değerlendirme Ekibi Toplantısı:

Kalite Yönetim Biriminin öncülüğünde  öz değerlendirme ekibi toplanır. SKS’ye yönelik süreçler planlanır ve uygulanır.

Öneri Şikayet Değerlendirme Kurulu  :

Ayda bir toplanan ekip hastalardan gelen öneri ve şikayetleri değerlendirir. Gerekli iyileştirmeleri planlar.

Bina Turu Ekibi:

Bina turu ekibi hastanemizi 3 ayda bir dolaşarak hastanenin  aksayan yönlerini  tespit eder. Daha sonra kalite yönetim birimi tarafından rapor hazırlanarak hastane yönetimine sunulur.

Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilen diğer bir süreçte poliklinik kan alma sürelerinin ölçülmesidir. Ayda bir kez yapılır.Hastaya verilen barkod kağıdını aldığı saat ile hastanın kanının alınmaya başlandığı süre ölçülür. Bu süre prosedürde belirlenen süreyi geçer ise düzeltici önleyici faaliyet başlanır.

Yönetim Gözden Geçirme:

Kalite yönetim birimi hastane yönetimi ile beraber, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm kalite sorumluları ve bölüm yöneticileri ile değerlendirme toplantıları yapmaktadır. Değerlendirme toplantılarında kurumsal amaç ve hedefler ,göstergeler, düzeltici önleyici faaliyetler gibi kalite çalışmaları değerlendirilmektedir.